Lai organizētu Rīgas Privātās Kristīgās pirmsskolas „Matejs” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu 1., 2. un 3.kvalitātes pakāpes iegūšanai, ir izveidota komisija.

Komisijas sastāvs:

  • Iveta Rudoviča – komisijas priekšsēdētāja, izglītība iestādes vadītāja, nodibinājuma KIBJC „Matejs” direktore, Kristīgās pirmsskolas „Matejs” vadītāja;
  • Līga Andersone – komisijas locekle, izglītības iestādes vadītāja vietniece izglītības jomā;
  • Arta Veisa – komisijas locekle, izglītības iestādes padomes deleģēta pārstāve, izglītības iestādes sporta skolotāja;

Komisija ir izstrādājusi pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas periodā (2014.gada 5.septemris – 2015.gada 31.maijs) veicamo darbu grafiku.

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas periodā veicamo darbu grafiks

 

Laiks

Veicamā darbība

Atbildīgais

05.09.

Pedagogu iesniegumu, CV pieņemšana

I.Rudoviča

05.09.

Atbalstīto 1.,2., un 3.kvalitātes pakāpes pretendentu saraksta apstiprināšana

I.Rudoviča

30.09. Novērtēšanas laikā veicamo darbu grafika apstiprināšana I.Rudoviča
17.10. Novērtēšanas komisijas darbības publiskošana izglītības iestādes mājas lapā I.Rudoviča
20.10.-

20.02.

Pedagogu vadīto mācību stundu vērošana I.Rudoviča
L.Andersone
A.Veisa
26.02. Pedagogu portfolio pieņemšana I.Rudoviča
02.03.-

13.03.

Pedagogu iesniegto portfolio materiālu analīze

I.Rudoviča
L.Andersone
A.Veisa

23.03.-

27.03.

Vērtējumā iegūto punktu apkopošana A.Veisa A.Veisa
30.03 Sarunas ar pretendentiem L.Andersone
10.04. Novērtēšanas rezultātu iesniegšana saskaņošanai Rīgas domes Izglītība, kultūras un sporta departamentā. I.Rudoviča

Iveta Rudoviča,
KIBJC „Matejs” direktore